VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY - DAROVACIE PODMIENKY

Základné ustanovenia

Tieto Všeobecné darovacie podmienky upravujú vzájomné vzťahy medzi Darcom a Obdarovaným, ktoré sa týkajú dobrovoľného poskytovania Darov Darcom Obdarovanému, v mene a na účet, ktorého pri prijímaní Darov koná Občianske združenie Zdolaj Fatru.

 1. Definície

1.1 Obdarovaný

Obdarovaný, ktorým je Občianske združenie Zdolaj Fatru, so sídlom Dadanova 3387/17, 010 15 Žilina, Slovenská republika, IČO: 52 939 324, registrovaná v registri neziskových organizácií vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky. Obdarovaný je nezisková organizácia, ktorej účelom je svojou činnosťou rozširovať hodnoty darcovstva, dobročinnosti a dobrovoľníctva.

 

Súhlasí s prijatím Darov od jednotlivých Darcov a s uzatvorením darovacej zmluvy s každým Darcom, ktorý prejaví záujem a poskytne Príjemcovi Dar.

Je povinný použiť finančný príspevok v rámci účelu, na ktorý mu bol Darcom poskytnutý, informovať o použití Darov, jasne a zrozumiteľne informovať Darcu o účele, na ktorý žiada poskytnutie Daru.

Ďalej je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých dôležitých skutočnostiach.

  1. Poskytovateľ daru – darca

Je fyzická osoba, ktorá sa elektronicky zaregistruje prostredníctvom Webovej stránky www.zdolajfatru.sk a s potvrdením registrácie poskytuje Obdarovanému dobrovoľný finančný príspevok (Dar) v sume, ktorá bude zobrazená na Webovej stránke. Poskytnutie Daru je vždy dobrovoľné.

Darca berie na vedomie, že ním vyplnená elektronická registrácia bude doručená Občianskemu združeniu Zdolaj Fatru s jeho osobnými údajmi.

  1. Dar

Dobrovoľný finančný príspevok, ktorý Darca zaplatí Obdarovanému za účelom uvedeným v Podmienkach, pričom v prípade poskytnutia Daru, Darca tento Dar poskytne Obdarovanému v podobe určenej finančnej sumy, ktorý od Darcu prijme Dar v mene a na účet Obdarovaného. K Daru nebude účtovaná daň z pridanej hodnoty. Všetky daňové povinnosti týkajúce sa Daru znáša Obdarovaný.

  1. Darovacia zmluva alebo Zmluva

Zmluva, uzavretá medzi Darcom a Obdarovaným, v mene a na účet, ktorého koná občianske združenie Zdolaj Fatru, ktorej predmetom je poskytnutie Daru Darcom Obdarovanému na účel uvedený v týchto Podmienkach. Darovacia zmluva vznikne v momente odsúhlasenia týchto Podmienok Darcom a poukázania Daru spôsobom uvedeným v týchto Podmienkach. Tieto Podmienky sú obsahom Darovacej zmluvy. Súhlasom s uzavretím Darovacej zmluvy medzi mnou ako Darcom a občianske združenie Zdolaj Fatru ako Obdarovaným a Všeobecnými darovacími podmienkami, ktoré obsahujú ustanovenia a podmienky darovania.

  1. Webové sídlo

Kontaktné údaje zodpovednej osoby občianskeho združenia, sú uvedené na webovom sídle www.zdolajfatru.sk.

 1. Ochrana Osobných údajov

2.1. Darca ako Dotknutá osoba berie na vedomie, že odoslaním vyplneného registračného formulára vzniká Obdarovanému oprávnenie spracúvať osobné údaje Dotknutej osoby podľa Zákon č. 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2.2 Obdarovaný je subjekt, ktorý spracúva osobné údaje pre svoje vlastné účely týkajúce sa registrácie, spravidla pre účely prijímania Darov. Zodpovedá za to, že osobné údaje darcu nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru).

 1. Podmienky k poskytnutiu daru

3.1. Darca svoj finančný príspevok poskytne Obdarovanému tým, že vyplní na Webovej stránke www.zdolajfatru.sk registračný formulár, ktorý bude obsahovať osobné údaje Darcu a Obdarovanému tak poskytne finančný príspevok vo výške uvedenej na Webovej stránke.

 

3.2. Registrácia je časovo ohraničená a úspešnou sa stane po doručení potvrdzovacieho e-mailu na Darcovu e-mailovú adresu, ktorú uviedol spolu s osobnými údajmi pri registrácií.

 

3.3. Po úspešnej registrácií sa Darcovi doručí štartovací balíček na adresu, ktorá je uvedená na vyplnenom a zaslanom registračnom formulári.

 

3.4. Na každom vrchu je účastník povinný sa odfotiť v tričku Zdolaj Fatru a následne ju nahrať po zdolaní do svojho vytvoreného profilu na Webovej stránke. Po zdolaní vrchov a po schválení nahratých fotiek, je účastník automaticky zapojený do súťaže o vecné ceny.

 

 1. Predmet projektu „Horská výzva Zdolaj Fatru“

 

  1. Predmetom je zdolať tri vrchy v Malej Fatre a tri vrchy vo Veľkej Fatre, za účelom pomoci Národným Parkom (ďalej len „NP“). Konkrétne vrcholy budú známe až po úspešnej registrácií.

 

  1. Projekt je zameraný na pomoc NP Malá Fatra a NP Veľká Fatra. Obdarovaný, svoj Dar poskytne k odkúpeniu pozemkov v NP Malá Fatra od súkromníkov do vlastníctva Správy NP Malá Fatra, na obmedzenie výstavby hotelov, na údržbu turistických chodníkov v NP Veľká Fatra a NP Malá Fatra a na ochranu chránených rastlín a zvierat.

 

 1. Záverečné ustanovenia

5.1. Občianske združenie Zdolaj Fatru je oprávnené kedykoľvek jednostranne zmeniť tieto Podmienky. O zmenách Podmienok bude Občianske združenie Zdolaj Fatru informovať prostredníctvom Webového sídla uverejnením nového znenia Podmienok.

5.2. Odoslaním prostredníctvom elektronickej registrácie, Darca potvrdzuje svoj súhlas so všeobecnými darovacími podmienkami Obdarovaného.

5.3. Darca súhlasí s poskytnutím daru pre Občianske združenie Zdolaj Fatru a so Všeobecnými darovacími podmienkami, ktoré obsahujú ustanovenia a podmienky darovania.

 

Tieto všeobecné darovacie podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 18.05.2021